malaikatpararoh

Peduli Seni Dan Budaya Lewat Tulisan

Hikayat Datu Banua Lima (Ringkasan)

Image

Sakitar abad ke-5 M badiri sabuah Karajaan nang marupakan karajaan pamulaan di Kalimantan selatan, jauh sabalum badirinya karajaan Nagara Dipa, karajaan tarsabut bangaran karajaan Tanjungpuri. Barmula badirinya karajaan Tanjungpuri adalah wayah kadatangan bubuhan Imigran Malayu asal Karajaan Sriwijaya di pulau Sumatera sekitar Tahun 400-500 Masehi, ulih karana kabudayaan imigran Malayu sudah maju, lalu bubuhannya mandiriakan kampung nang lawas kalawasan baubah jadi sabuah Karajaan halus. Bubuhan Imigran Malayu nintu banyak nang kawin wan panduduk satampat yakni bubuhan urang Dayak (Maanyan, Bukit, Ngaju), sahingga Karajaan Tanjungpuri nangintu panduduknya bubuhan Malayu wan Dayak. Parpaduan kadua suku nintu ahirnya kaina manurun akan suku Banjar.

Samantara sekitar 3000-1500 SM untuk partama kalinya Imigran dari Yunnan di China Selatan datang ke tanah Borneo mereka inilah padatuan bubuhan urang Dayak atau istilahnya “Melayu tua”. Ba abad-abad lawasnya Karajaan Tanjungpuri badiri, panduduknya makmur wan sajahtera, hidup damai jua bahagia. Pada Tahun 1309 M badiri jua sabuah Karajaan bubuhan urang Maanyan nang bangaran “Nan Sarunai” kadua karajaan ni bakulaan rakat banar kada suah bahualan. Walau babida kayakinan karana Karajaan Tanjungpuri kabanyakan pangikut ajaran Buddha sadangkan Kerajaan Nan Sarunai kabanyakan pangikut ajaran Kaharingan tapi kadua karajaan tatap saling mahurmati. Kadua karajaan sama-sama jua bakumitmin manjaga alam lingkungan kada hakun manambang batu bara nang banyak ada di wilayah karajaan, apalagi mananam sawit karana wayah nintu kadada jua balum nang hakun manukari.

Karajaan Tanjungpuri baisian lima ikung Panglima, Nang Partama bagalar Panglima Alai urangnya ahli pulitik wan strategi, Nang Kadua Panglima Tabalong awaknya ganal kuat banar urangnya wan bajiwa kasatria, Nang Katiga Panglima Balangan urangnya bungas, pintar wan katuju manuntut ilmu sadangkan nang ka ampat wan kalima urangnya kambar bagalar Panglima Hamandit wan Panglima Tapin nang badua ni urangnya pamanasan, pangarasan wan pawanian. Kalimanya badangsanak, anak dari Datu Intingan (dangsanaknya Datu Dayuhan Kapala suku Dayak Maratus) wan Dayang Baiduri (Putri Imigran Melayu katurunan Sriwijaya).

Wayah nintu Karajaan Majapahit lagi ba napsu banar handak manguasai Nusantara. Gara-garanya Maha Patih Gajah Mada tamakan sumpah handak “manguasai” Nusantara tapi ulih bubuhan pulitikus Majapahit diparhalus kalimatnya manjadi “mamparsatu” akan Nusantara. Ulih mata-mata Majapahi nang manyaru jadi padagang ka kutaraja kadua karajaan tuti, di dapat inpormasi bahawa kadua karajaan nintu makmur banar, istananya haja balapis amas, mandangar nintu manciguk liur Prabu Hayam Wuruk Raja Majapahit handak banar manguasai Karajaan Tanjungpuri wan Karajaan Nan Sarunai.

Pada Tahun 1356 Karajaan Majapahit mangirim ekpedisi militer partama ke wilayah Borneo. Nang pamulaan disarang adalah Karajaan Nan Sarunai, Sakitar 5.000 pasukan Majapahit datang bakapal jalan sungai Barito di pimpin ulih Senopati Arya Manggala. Maliat pasukan nang sing banyakan lalu buhan Karajaan Nan Sarunai maminta bantuan ka Karajaan Tanjungpuri. Lalu ulih raja Tanjungpuri dikirim lima ikung Panglima tadi mambawa 1000 pasukan mambantu Karajaan Nan Sarunai, satalah itu pacahlah perang ganal antara pasukan Majapahit malawan pasukan Nan Sarunai nang dibantu pasukan Tanjungpuri, Banyak bangat jatuh kurban dikadua balah pihak, pasukan Majapahit nang tarkanal harat batampur karana sudah bakuliling Nusantara manakluk akan barbagai karajaan, wayah nintu mandapat parlawanan nang hibat sama sakira. Banyak tantara Majapahit nang matian di tangan lima panglima Tanjungpuri nang sakti-sakti nintu. Panglima Alai nang ahli strategi ma atur pasukan, panglima Tabalong nang ganal awak bahamuk di baris pamukaan, banyak tantara Majapahit nang tarabangan di timbainya atawa di tawak akannya kadada nang wani baparak lagi bubuhan tantara Majapahit, sadangkan panglima Balangan manjadi pimpinan barisan pangawal raja, dengan kasaktiannya inya kawa malindungi raja dari karuyukan pasukan Majapahit. Samantara panglima Hamandit wan panglima Tapin ba adu kasaktian wan bubuhan Pandikar Majapahit, banyak sudah Pandikar Parsilatan Majapahit nang marupakan urang-urang bayaran mati di tangan Panglima Hamandit wan Panglima Tapin. Imbah dua hari batampur ahirnya pasukan Majapahit kawa dipukul mundur, bahkan Senopati Arya Manggala panggal kapalanya kana Mandau tarabang “Pangkalima Angkin”, Panglimanya Karajaan Nan Sarunai nang tarkanal sakti. Sisa-sisa pasukan Majapahit bukahan babuat ka kapal bulikan ka Jawa.

Di Tanjungpuri imbah peperangan malawan Majapahit banyak infrastruktur Karajaan nang hancur, pahumaan banyak nang rusak kaya itu jua puhun gatah banyak nang karingan, Palabuhan karajaan kada rami lagi karana banyak padagang nang gair singgah imbah mandangar ada perang, maka tarjadi “krisis moneter” barkapanjangan di Karajaan Tanjungpuri. Kalima Panglima Karajaan mandapat tanah Kakuasaan masing-masing di daerah lima aliran sungai nang ba hulu di Pagunungan Maratus sabagai hadiah dari Sri Baginda Darmapala. Daerah lima aliran sungai nintu ahirnya bangaran sasuai galar lima Panglima Tanjungpuri. Panglima Alai mandapat wilayah nang bangaran Batang Alai (wayah ini jadi Kabupaten HST), Panglima Tabalong mandapat wilayah nang bangaran Batang Tabalong (wayah ini jadi Kabupaten Tabalong), Panglima Balangan mandapat wilayah nang bangaran Batang Balangan (wayah ini jadi Kabupaten Balangan), Panglima Hamandit mandapat wilayah Batang Hamandit (wayah ini jadi Kabupaten HSS) sadangkan Panglima Tapin mandapat wilayah Batang Tapin (wayah ini jadi Kabupaten Tapin). Ada kisah manarik antara dua Panglima kambar yaitu Panglima Hamandit wan Panglima Tapin, nang badua ni sama-sama handak wan anak Raja Tanjungpuri nang bangaran Putri Diang Bulan, sampai-sampai nang badua ni takalahi tapi karana sama-sama sakti, maka kaduduanya kada kawa saling ma alah akan. Ahirnya di suruh Putri Diang Bulan ba adu ba igal, tarnyata Panglima Tapin taharat ba igal pada Panglima Hamandit, makanya bubuhan Tapin banyak nang harat bajapin “bagandut” tapi Putri Diang Bulan kada sampai hati mamilih antara badua ni ahirnya Putri Diang Bulan manyuruh nang badua ti ba adu bapantun pulang, sakalinya Panglima Hamandit nang taharat bapantun makanya bubuhan daerah Hamandit ni harat-harat di bidang sastra. Karana sama-sama baisi kalabihan Putri Diang Bulan jadi sasain bingung saurangan, karana kabibingungan ahirnya Putri Diang Bulan mamilih kawin wan Panglima Alai, makanya bubuhan Hamandit wan Tapin banyak nang kada katuju wan bubuhan Alai mun urusan bibinian. Panglima Tabalong wan Panglima Balangan nang maliat Cinta sagi ampat di antara dangsanaknya mamilih nitral kada umpat mana-mana. Datu Dayuhan wan Datu Intingan nang maliat hal tarsabut ahirnya lakas turun tangan ba usaha marakat akan lima dangsanak ti, makanya saban tahun di ada akan Aruh ganal di daerah pahuluan sana.

Pada Tahun 1387 atau 29 tahun imbah peperangan antara Majapahit wan Tanjungpuri, bardiri sabuah Karajaan Hindu di Borneo bangaran Nagaradipa, kapala pamarintahannya bangaran Empu Jatmika seorang palarian matan Kerajaan Kediri. Karena tingkah lakunya nang baik wan santun inya di katujui ulih Raja Tanjungpuri nang bangaran Sri Baginda Kartapala (anak Sri Baginda Darmapala), ulih Sri Baginda Kartapala ditawari anak sidin nang bangaran putri Junjung Buih gasan dikawin akan wan anak Empu Jatmika nang Bangaran Lambung Mangkurat, tapi karana marasa katuhaan, Lambung Mangkurat kada handak mangawini Junjung Buih lalu inya manyurung anaknya nang bangaran Raden Putera. Raden Putera ni anak Lambung Mangkurat dari parkawinan wan urang Biaju (Dayak Ngaju). Singkat carita ahirnya Raden Putra kawin wan Putri Junjung Buih, sajak itu Sri Baginda Kartapala manyarah akan saluruh kakuasaan wan wilayah Tanjungpuri kawadah Nagaradipa. Nagaradipa sandiri ma angkat Raden Putera manjadi Raja bagalar Pangeran Suryanata. Namun ada sasuatu hal nang bagajulak di dalam pamarintahan Nagaradipa yaitu barabut pangaruh antara bubuhan Imigran Majapahit nang sangaja disusup akan jadi pajabat di Nagaradipa wan bubuhan Tanjungpuri nang umpat mangabdi jadi pajabat di karajaan Nagaradipa. Apalagi imbah bubuhan pulitikus Majapahit kawa mampangaruhi Patih Lambung Mangkurat nang ahirnya mamutus akan malarang adat istiadat Melayu wan Dayak di Kerajaan Nagaradipa wan pakaian harus ma umpati gaya pakaian bubuhan Majapahit (kelak pada saat perpindahan kekuasaan dari Nagaradipa ke Nagaradaha kabudayan melayu wan Dayak kambali mandapat tampat di karajaan). Mandangar hal tarsabut sing sarikan lima Panglima Tanjungpuri nang sudah tuha-tuha pukuknya buhan baliau nang balima ni kaciwa bangat tu pang sabab bubuhannya basumpah kada pacang tunduk wan Majapahit. Tapi ulih karana masih mahurmati Putri Junjung Buih sabagai cucu Sri Baginda Darmapala, kalima Panglima ti kawa Manahan diri, imbah itu kalima panglima ni kada suah lagi muncul baik di dunia pulitik maupun di dunia parsilatan, bubuhannya ma asing akan diri ka gunung Maratus. Bubuhan kaluarga Karajaan Tanjungpuri pun tapacah dua ada nang mandukung Nagaradipa ada jua nang kada, nang kada mandukung ahirnya ma asing akan diri ka Pagunungan Maratus di bawah pimpinan Pangeran ke-10 ma umpati bubuhan Datu Banua lima. Tampat bakumpulnya bubuhan Kaluarga Karajaan Tanjungpuri di Pagunungan Maratus nang di pimpin Pangeran ke 10 adalah “Manggajaya”. Maliat hal tarsabut Patih Lambung Mangkurat marasa tarancam lalu atas bantuan Majapahit inya mangirim pasukan di bawah pimpinan Hulu Balang Arya Megatsari wan Tumenggung Tatah Jiwa ka daerah Batang Tabalong, Batang Balangan, Batang Alai, Batang Hamandit wan Batang Tapin supaya tunduk tarhadap kakuasaan Nagaradipa. Kalima wilayah tarsabut memang kawa ditakluk akan tapi daerah “Manggajaya” kada wani bubuhannya manyarang ka sana karana ujar habar Lima ikung Panglima nang bagalar Datu Banua Lima ada di Manggajaya wan jua di sana bakumpul bubuhan katurunan kaluarga karajaan Tanjungpuri wan karajaan Nan Sarunai. Itulah sababnya kanapa bubuhan urang pahuluan (Banua Lima) tarkanal bajiwa pahlawan sabab masih katurunan bubuhan Panglima karajaan Tanjungpuri. Kelak dimasa panjajahan Walanda, bubuhan Manggajaya ni nang mangganii Pangeran Hidayatullah batampur di wilayah Banua Lima, jua di masa mampartahankan kamardekaan bubuhan Banua Lima ni tarkanal sabagai bagian dari pasukan ALRI Div. IV di bawah kumando Brigjen Hasan Basri (katurunan Panglima Hamandit)… Tamat.

Sumber : Datu Panglima Alai_Admin Group Bubuhan Kulaan Urang Alai Borneo.

Iklan

No comments yet»

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: